Makt gör skillnad

Makt spelar roll Vissa personer menar att rasism, sexism, heterosexism, cissexism, ableism, sizeism och liknande inte är åsikter, utan system baserade på makt. En förklaring på detta brukar vara att rasism (eller något av de andra) är en kombination av fördomar och makt. Enligt det resonemanget kan inte en vit person vara offer för rasism, eftersom en vita är de som har makt i ett rasistiskt samhällssystem (det hade kunnat vara personer med någon annan hudfärg också, men det är det inte). På samma sätt kan inte en heterosexuell person vara offer för heterosexism (eller motsvarande), en cisperson för cissexism, en man för sexism, en smal person för sizeism eller en fullt funktionell person för ableism. Dessa personer kan drabbas negativt av någon annans fördomar, men de är inte offer för ett samhällssystem i vilket de har mindre makt än en annan grupp (vita, män, personer utan funktionshinder, cispersoner, heterosexuella, smala och så vidare). 
 
 
Jag är inte alls nog insatt i samhällsvetenskap för att veta om personerna som hävdar det här har rätt eller inte. Men jag tycker att det är ett intressant perspektiv för oavsett vad man tycker om lingvistiken så lyfter det fram en viktig poäng – makt gör skillnad.
 
Såhär i Pride-tider är det alltid någon som vill fråga varför det inte finns någon Straight Pride-parad. Tja, för att heterosexuella aldrig behövt protestera mot idén om att deras sexuella läggning är något att skämmas för, kanske. Det går inte att bara byta ut en grupp i ett resonemang och mena att det är samma sak. Det går inte att ignorera makt i samhället, kulturell kontext och förtryck.
 
 
Det är smärtsamt vanligt att folk som tillhör en grupp med makt (inte nödvändigtvis alla grupper som har makt) frågar varför de inte får göra X när personer ur gruppen har makt över får göra det, eller vad de upplever som motsvarande. Eftersom makt gör skillnad. SlutWalk handlade delvis om att återta ordet ”slut” och använda det självbeskrivande för att försöka göra sig av med ordets tidigare nedsättande betydelse. Det går bara att göra om du tillhör gruppen som ordet använts nedsättande emot. (Därför får du inte använda rasistiska uttryck, Alexander Bard.)
 
 
Jag tror det här beteendet grundar sig i någon förvriden syn på rättvisa. De här personerna tycker att det är orättvist när en del personer utesluts från något överhuvudtaget utan att ha någon som helst förståelse för varför en del personer utesluts. Så när de tillhör gruppen som inte får göra något tycker de att det är fruktansvärt orättvist och ignorerar fullständigt att gruppen de tillhör har en lång historia av att förtrycka gruppen som inte utesluts och ofta mycket mer makt. 

Vilka är ni?

Blogg.se:s statistik menar att ni ändå är rätt många som besöker den här bloggen, så jag tänkte att det kunde vara på sin plats att fråga vilka ni är.
 
Vilka är ni? Hur hittade ni hit? Vilka inlägg är ni mest intresserade av? Är det något ni vill se mer eller mindre av Bloggar ni själva?
 
Det vore jättetrevligt om ni skrev en rad i kommentarerna!

Effekterna av kalorirestriktion - The Minnesota Semi-Starvation Experiment

En studie som jag tycker att fler personer borde känna till är The Minnesota Semi-Starvation Experiment. Studien utfördes på 40-talet och dess syfte var att studera svält för att bättre förstå hur man skulle kunna hjälpa de personer som utsatts för svält under andra världskriget. Över 100 män anmälde sig som frivilliga till studien och 36 av dem valdes ut, baserat på fysisk och psykisk hälsa, stresshanteringsförmåga och engagemang i studiens syfte. Studien erbjöds som ett alternativ till militärtjänst. Det här gör studien extra intressant i mina ögon eftersom de deltagande männen inte hade någon egentlig önskan om att gå ner i vikt.

 

Här är en video där en utav deltagarna pratar om experimentet. Jag tycker verkligen ni borde se den.

 

Experimentet var uppdelat i tre delar – 3 månaders kontrollperiod, 6 månaders semisvält och 3 månaders rehabilitering. Det man ursprungligen var mest intresserade av var rehabiliteringsperioden, men senare har experimentet uppmärksammats för de observationer som gjordes under svältperioden. De går att läsa om i större detalj här och texten nedanför är huvudsakligen en kortare sammanfattning av den länken.

 

Under svältperioden så skulle varje deltagare äta ungefär hälften så många kalorier som denne gjorde i vanliga fall och under hela perioden gå ner ungefär 25% av sin kroppsvikt. Det här hade många olika konsekvenser, bland annat liknande de beteenden som också är typiska för personer med anorexia.

 

Fysiska förändringar förekom såklart. Männen fick ödem (vätskeansamlingar i kroppen). De frös och blev yra. De upplevde överkänslighet mot ljud och ljus, fick synrubbningar, tappade hår, sov mindre och fick huvudvärk. Deras kroppstemperatur, hjärtrytm och andningsfrekvens minskade. Deras basalmetabolism minskade med 40% mot svältperiodens slut.

 

Det förekom också stora förändringar i beteende. Deltagarnas attityd till mat förändrades. Männen i experimentet blev fixerade vid mat till punkten då de fann det svårt att koncentrera sig på vardagsaktiviteter. De började samla på kokböcker och i vissa fall även köksredskap. De drog ut på måltider i flera timmar. Efter experimentets avslut bytte tre av deltagarna yrke och blev kockar.

 

Hetsätning var ett annat symptom. En del av männen klarade inte av att hålla sig till svältdieten och hetsåt stora mängder mat. Efter att de gjort det så skämdes de och uttryckte sig nedvärderande om sig själva. Under experimentets rehabiliteringsfas hetsåt många av männen, även efter att de 3 månaderna gått. Vissa av männen åt ibland upp till 10 000 kalorier om dagen, nästan sju gånger så mycket som det genomsnittliga kaloriintaget under svältperioden. Fem månader efter att svältperioden avslutats så uppgav de flesta av männen att deras beteende börjat normaliseras och efter åtta månader hade nästan alla återgått till deras normala födointag.

 

Känslomässiga förändringar och personlighetsförändringar var ett annat problem. De flesta av männen fick problem med nervositet och många började röka eller bita på naglarna. Många kände sig apatiska och vissa slutade sköta sin hygien. De blev lättirriterade och fick ilskeutbrott. De blev nedstämda. De här förändringarna fortsatte några veckor in i rehabiliteringsperioden och eskalerade för vissa av männen. En av deltagarna högg av tre av sina fingrar i reaktion på stressen han upplevde.

 

Nästan alla män förlorade helt intresset för sex och slutade dejta. Också onani och sexuella fantasier blev ovanligare eller försvann helt. De isolerade sig och kände sig socialt otillräckliga. Tre månader efter att svältperioden avslutats uppgav de sig fortfarande ha kraftigt minskad sexlust, men efter åtta månader hade nästan alla återfått intresset för sex.

 

Så resultatet av svält, i friska, unga män utan tidigare psykiska problem och god förmåga att hantera stress, visade sig i den här studien vara bland annat fixering vid mat, hetsätning, försvunnen sexlust, ökad ångest, irritabilitet, social isolering och nedstämdhet. Utöver de fysiska problemen. De här männen fick i sig ungefär hälften så mycket energi som de behövde för att hålla sig på en stabil vikt – det finns gott om dieter idag som rekommenderar ännu mindre.

Ett av problemen jag ser med hur bantning porträtteras i media är att de negativa aspekterna sällan diskuteras. Jag tycker såklart att personer som vill banta ska få göra det – det är deras kroppar att besluta om. Men jag tror också att det är viktigt att få höra både de negativa och positiva aspekterna av något för att kunna fatta ett informerat beslut. För bantning är det jag beskrivit ovan några av de negativa effekterna.

 

Det här experimentet har verkligen fått mig att bättre förstå några av mina egna upplevelser och jag önskar att jag hade blivit bekant med det tidigare. Jag hoppas att det kan hjälpa någon annan också.

Videotips: This is my body, not yours

Jag gillar det här.

Rättssäkerhet

En grej som jag tycker dyker upp rätt ofta i diskussioner kring specifika rättsfall är personer som tycker att målets åklagare är dum i huvudet som väckt åtal och att fallet aldrig borde ha gått till en domstol. Det är såklart en rimlig reaktion om invändningen man har är att bevismaterialet är bristfälligt eller liknande, men oftast så rör det sig om att personen i fråga tycker att vad som påstås ha inträffat inte borde vara ett brott. Två uppmärksammade fall som jag sett den här typen av argument kring är "mangamålet" där en serieöversättare anklagades för barnpornografibrott över mangateckningar och "BDSM-målet" där en man anklagades för misshandel efter att ha utfört BDSM med en samtyckande sextonårig kvinna*. I diskussioner kring båda dessa fall har jag hört folk som tycker att inget åtal borde ha väckts, eftersom mangafigurer/tecknad barnpornografi inte borde utgöra barnpornografibrott och eftersom staten inte borde reglera folks sexliv.

 

Jag förstår impulsen att tycka att det är dumt och orättvist att någon åtalas för att ha gjort något som man inte ser något fel i. Men problemet är inte att åtal väcks, problemet är att lagen ger utrymme för att döma någon i dessa fall. Lagen, som den är skriven, ger utrymme för att inkludera tecknade bilder i brottet barnpornografi. Tycker man det är fel så är det lagen som man bör protestera emot, inte att någon åtalas för detta.

 

En åklagares jobb är att väcka åtal om de bedömer att det skulle leda till en fällande dom och att inte göra det om de tror att domen skulle bli friande. De skulle begå tjänstefel om de agerade annorlunda och det är otroligt viktigt att de agerar efter de principerna. Om åklagare i allmänhet skulle börja ta sig friheten att inte väcka åtal eftersom de personligen inte tycker att den brottsmisstänkte personen har gjort något dåligt så får vi plötsligt ett rättssystem som vilar på enskilda juristers etiska värderingar. Samma polisanmälan skulle kunna ge helt olika resultat, enbart beroende på vilken åklagare som ansvarade för anmälan. Vissa personer skulle undkomma straff för de brott de begått, även om det finns nog med bevis för en fällande dom. Det skulle fullständigt rasera rättssäkerheten. Säkert finns det åklagare som redan gör så i åtminstone viss utsträckning, men det är inget som bör uppmuntras.

 

Ett annat problem är att det i så fall skulle tillåta dåligt utformade lagar att kvarstå. Märkliga rättsfall där någon blir fälld eller friad i en situation där de flesta finner detta absurt är, för samhället i stort (men inte nödvändigtvis för de inblandade individerna), positivt. Det gör oss uppmärksamma på behovet av att ändra lagen. Om dåligt utformade lagar får kvarstå så leder det till situationer som den Genusfotografen nyligen fått utstå, där enskilda personer någorlunda slumpmässigt drabbas negativt av en lag som de flesta bryter mot.

 

Det är viktigt att åtal väcks när det finns juridiskt utrymme för det. Jätteviktigt. Så om ni argumenterar på det här viset eller ser andra personer göra det, snälla förklara varför det skulle leda till ett korrupt rättssystem och varför det är lagen och inte rättsprocessen som bör ändras.

 

* Jag har förstått det som att tjejen ska ha ändrat sig i Hovrätten och då menat att hon inte samtyckt till händelserna, men vid tidpunkten för de här diskussionerna så rörde sig åtalet om våld som hon uppgav sig ha gett sitt samtycke till.

Lästips: Checklista för sexuell objektifiering

Caroline Heldman har skrivit om sexuell objektifiering för Ms. Magazine och har med en praktisk checklista för om bilder är sexuellt objektifierande. Den har dessutom bildexempel! Jag översatte den.
 

1. Visar bilden bara delar av en sexualiserad persons kropp?

2. Använder bilden en sexualiserad person som en stand-in för ett föremål?

3. Visar bilden sexualiserade personer som helt utbytbara?

4. Bekräftar bilden idén om att kränka den kroppsliga integriteten hos en sexualiserad person som inte kan samtycka?

5. Föreslår bilden att sexuell tillgänglighet är den viktigaste egenskapen hos personen på bilden?

6. Visar bilden en sexualiserad person som en handelsvara som kan köpas och säljas?

7. Använder bilden en sexualiserad persons kropp som en målarduk?

Falska våldtäktsanmälningar och varför jag inte bryr mig

”En kvinna kan förstöra en mans liv genom att anklaga honom för våldtäkt, bara för att hon är arg på honom, utan konsekvenser.”
 
Det där påståendet, i olika varianter, tycks ha blivit upprepat så många gånger att folk ser det som sanning. Kul grej: det stämmer inte.
 
Vad skulle hända om jag traskade iväg till min lokala polisstation och lämnade in en våldtäktsanmälan mot en hypotetisk grabb som vi kan kalla Henrik? Tja, jag skulle bli förhörd. Henrik skulle också bli förhörd och neka till det hela. Förundersökningen skulle läggas ned eftersom mitt vittnesmål inte skulle vara nog med bevis för att ens väcka åtal. Så säg att jag planerar det hela bättre och har samtyckande sex med Henrik, övertalar en bekant att ge mig tydliga blåmärken, åker direkt till ett sjukhus som dokumenterar mina skador och tar DNA-prover och sedan polisanmäler honom. Han skulle fortfarande inte bli dömd. Det är inte ens säkert att det skulle gå till en domstol. Jag är inte säker på varför en del personer tycks missa det här, men domstolar delar inte ut fällande domar i våldtäktsmål som om det vore smågodis direkt. 10% av våldtäktsanmälningar leder till en fällande dom. 2% är falska anmälningar. Så, hypotetiske Henrik skulle med väldigt, väldigt, väldigt hög sannolikhet inte bli fälld för våldtäkt även om jag gick hårt in för att få honom att framstå som skyldig.
 
Vissa menar att det inte spelar någon roll och bara det faktum att han blir anklagad skulle vara förödande för hans sociala liv. För några år sedan så berättade en bekant till mig att hennes före detta pojkvän hade våldtagit henne under tiden de var tillsammans. Min reaktion var att fråga om hon var säker på att det inte rörde sig om något slags missförstånd. Jag var inte ens kompis med killen, vi hade kanske träffats tre gånger. Jag skäms över den reaktionen idag och hoppas verkligen att jag skulle reagera annorlunda i en liknande situation nu, för det är ett riktigt skräpigt beteende. Men min poäng är att det är en ganska vanlig reaktion. De flesta vill inte tro att någon de träffat och i synnerhet inte någon de känner och tycker om kan göra något så hemskt som en våldtäkt. Bjästa är ett exempel på det. Julian Assange och ungefär varenda känd man som blivit anklagad för våldtäkt är ett annat. Idén om att en mans sociala liv raseras i samma sekund som han blir anklagad för en våldtäkt verkar rimlig på pappret, men i praktiken verkar så inte vara fallet.
 
 
Så, ärligt talat har jag svårt att ta personer som gnäller om falska våldtäktsanklagelser på särskilt stort allvar. Bilden de målar upp verkar inte stämma med verkligheten. Det verkar inte heller vara särskilt vanligt med anmälningar som visar sig vara falska. Och sedan har vi det där med en lösning på saken. Jag ser två sätt att lösa det här påstådda problemet.
 
1. Gör det lättare att bli straffad för falska våldtäktsanmälningar. Det här är en dålig lösning. Det går redan att bli straffad för att man anmäler någon för ett brott som man vet att de är oskyldiga till. Samma beviskrav gäller som för andra brott. Om vi skulle sänka dem så skulle vi dels tumma på rättssäkerheten och dels avskräcka brottsoffer från att anmäla brott. Så dåligt.
 
2. Avstigmatisera våldtäkt och våldtäktsmän. Jag känner att en förklaring av varför det här vore dåligt är överflödig.
 
 
Så, falska anmälningar om våldtäkt är inte särskilt vanliga. Konsekvenserna av dem verkar överdrivas rejält. Alla lösningar på det eventuella problemet är hemska. Så vad, exakt, är det folk vill att vi ska göra åt det?

Lästips om reklam som anspelar på sex och folket som vägrar erkänna detta

Jag tänkte skriva ett inlägg runt sexanspelande reklam runt hela den här korvgrejen och hur vissa personer bemöter kritiken.
 

"Angående reklamkorven, jag är mest intresserad och nyfiken på hur man får reklamen till att kvinnan som äter korv, suger av korven, det säger mer om Gudrun och alla andra som protesterar än själva fotot tycker jag."
- Kim, kommentar hos Genusfotografen
Genom att fullständigt förneka att bilden skulle anspela på sex och mena att personerna som tycker det är sexfixerade/letar efter saker att bli upprörda över/sjuka/perverterade/annat trams. För ärligt talat, är det någon som verkligen köper att de här personerna inte kan se sexanspelningen? Någon som på riktigt tror att det inte är en medvetet sexualiserad bild? Nej, just det. I själva verket är det bara en taktik för att tysta diskussionen, eftersom det är svårt att bemöta. Vi vet alla att det är en anspelning på sex för vi är alla bekanta med vår kulturs bildspråk, men såvida inte fotografen går ut och berättar att "jajamensan, poängen är att tjejen suger av korven" så är det svårt att övertyga någon som låtsas inte se det. Vad är poängen med det, då? Jo, om man vägrar gå med på grundpremissen - alltså att korvreklamen anspelar på sex - så slipper man helt den svårare diskussionen om huruvida det är okej att göra sådan reklam.
 
Som sagt, jag tänkte skriva om det, men Peach Me Baby har redan sagt ungefär vad jag tänkte, så läs hennes inlägg istället.

Lästips om privilegium

En kille som heter John Scalzi har skrivit en förklaring om hur privilegium fungerar som jag gillar eftersom den på ett lättbegripligt sätt förklarar vad det innebär och gör skillnad på att vara priviligerad och helt sakna problem. Läs!

Lästips om mat och sex

Konstpretton har skrivit om hur mat sammankopplas med sex i reklambilder. Läs, vetja. 

Dumt skit

Åh, och så läser man dumma kommentarer i Lady Dahmers kommentarfält. Triggervarning för nedlåtande attityd och hat mot tjocka människor.
 


"Som de står i artikel på AB så är det ju inte vikten den är fel på, det är hur hennes kilon är fördelade på kroppen. Jag förstår inte varför Liseberg bad om ursäkt heller.. -Hej, förlåt att du är så fet, här på du en tygkanin att trösta dig med?!!? Jag är normal stl 40 men inte faan går jag in på Gina Tricot och köper en blus i stl 34 och ropar diskriminering till personalen."
-Anna
 
Nä, men det kanske du skulle göra om de bara sålde kläder i storlek 34 och tog betalt i förskott.
 


"Stina lider också av den nya folksjukdomen "Kränkt och diskrimnerad". Liseberg får väl slänga till henne 100 spelkuponger på chokladhjilet som kompensation."
- Bloggare på icadaniel.se
 
Men vad fan. Så tjejen betalar för ett åkpass, får veta efter köpet att hon inte kan utnyttja det fullt ut och får inte tillbaka någon del av pengarna. Och då är hon för lättkränkt och förtjänar nedlåtande tjock-skämt? Dra åt helvete, "bloggare på icadaniel.se".
 

"MAN KAN PROVSITTA BALDER INNAN MAN ENS STÄLLER SIG I KÖ. Var nödvändigt att capsa så vissa kioskmongon förstår. Alltså borde hon gjort det."
- Hanna WK
 
 Alltså. Rimligen får man väl anta att hon antingen inte märkte det eller antog att det inte skulle vara ett problem? Visst, det hade ju besparat henne en säkert ganska jobbig situation när hon inte fick åka med, men det är väl ändå inte det som är problemet.
 
 


"Alltså, gud vad jag tänkte exakt samma sak som övriga när jag läste artikeln. Det är ju bara fakta att det inte går att åka om man inte får plats. Lider man väldigt mycket av att ens extrema övervikt begränsar ens liv kan ett förslag också vara att försöka göra något åt det( i de flesta fall är det ju ändå möjligt ).Harsh but true."
- Sofia L

I de flesta studier så lyckas någonstans mellan 2-5% gå ner särskilt mycket i vikt och inte gå upp till sin ursprungliga vikt igen inom fem år. Att det i de flesta fall är möjligt att "göra något åt det" är ett tramspåstående utan verkliga belägg. Ett annat förslag är att samhället i stort slutar behandla människor med större kroppar som ett undantag som inte behöver tas hänsyn till och slutar straffa och håna dessa personer för att samhället inte är anpassat efter deras kroppar.
 
 
 
Jag blir så trött och förbannad. Det är inte okej att håna människor över deras kroppar. Så enkelt är det.

Smalhetsprivilegium och tillgänglighet

Lady Dahmer skriver om en kvinna som inte fått åka vissa av Lisebergs åkattraktioner för att hon var för tjock för att det skulle anses säkert. LD tycker inte att det är diskriminering eftersom det är en säkerhetsfråga. Och alltså, ja, fast nej.
 
En del i smalhetsprivilegium är att om man är smal så är många olika saker i samhället anpassade efter ens kroppsform. Inte bara kläder utan också saker som sittplatser i kollektivtrafiken, stolar, tunnelbanespärrar och ja, tydligen också berg- och dalbanor.
 
Självklart tycker jag inte att Liseberg ska låta personer åka deras karuseller om det inte kan ske på ett säkert sätt. Men anledningen till att det inte kan ske på ett säkert sätt i det här fallet är att karusellerna är byggda för en viss kroppstyp, vilket faktiskt är diskriminerande.
 
Samma princip gäller ju när det föreslås att vissa personer ska betala dubbelt för flyg eftersom de tar upp två platser. Det är inte personerna i fråga som nödvändigtvis kräver två platser - det är sittplatserna som är byggda för att bara rymma vissa kroppar.
 
Diskriminering handlar inte bara om att säga att en viss grupp inte får göra något utan också om att skapa en situation där dessa inte kan göra något. Det är diskriminerande av ett företag att inte anställa personer som använder rullstol. Men det är också diskriminerande av ett företag att omöjliggöra för personer som använder rullstol att arbeta där genom att sakna ramper, handikappsanpassade toaletter och liknande. Samma princip gäller för kroppsstorlek.

Transkvinnor kan visst bli våldtagna

Örebros tingsrätt har friat en man från åtal om försök till våldtäkt och istället dömt honom till misshandel, eftersom offret är en transkvinna (vilket mannen som försökte våldta henne inte visste). Domaren menar att det var ett "otjänligt försök", vilket innebär att brottsplanen aldrig hade gått att genomföra. Matilda Flodin har skrivit ett lite tydligare inlägg om det.
 

"Vi tror att han var ute efter att våldta just den här kvinnan. Men eftersom hon visade sig vara en man hade hans brottsplan aldrig gått att genomföra, säger domaren i målet, Dan Sjöstedt."
 
Finn fem fel i den meningen, liksom. Till en början - hon visade sig inte vara en man, hon visade sig vara en transkvinna. Och, eh, "aldrig gått att genomföra"? Om brottsplanen var specifikt vaginal penetration så ser jag väl poängen, men vem säger att den var det? Det verkar ju inte ha varit så att förövaren fått av henne byxorna och sedan promenerat iväg när han fick se hennes kön - hennes expojkvän ingrep. Så, eh, va? Transkvinnor kan bli våldtagna, i likhet med alla andra. Jag hoppas verkligen att den här domen överklagas.

M vill ha 10 års skolplikt

Moderaterna vill visst ha skolplikt från 6 års ålder nu. Och så skjuta upp pensionsåldern till 75 år.
 
Det känns lite som att halva deras partiprogram skulle kunna ersättas med "vi hatar fritid" utan att det gjorde någon större skillnad.

Energi och essentiella näringsämnen

En grej som jag hör från LCHF-förespråkare ibland är att kolhydrater inte är ett essentiellt näringsämne – alltså inte någonting som vi måste få i oss via kosten.


Det stämmer, men till skillnad från vad de gärna antyder så beror det inte på att kroppen inte behöver kolhydrater. Röda blodkroppar är helt beroende av glukos för energi och många andra celltyper verkar föredra det. Vad det i själva verket beror på är att människokroppen kan tillverka kolhydrater från fett- och aminosyror.
Vad som heller inte nämns är att de flesta fettsyror inte heller är essentiella. De enda fettsyror som faktiskt är essentiella är linolsyra och linolensyra. Olivolja innehåller sex olika fettsyror. Kokosnötsolja innehåller elva.
Av de 21 aminosyror som bygger upp kroppens proteiner så är bara 9 essentiella – resten kan vi skapa på egen hand.


Betyder det att vi utan problem kan leva på dessa två essentiella fettsyror och 9 essentiella proteiner, plus de mineraler och vitaminer som också är essentiella?

Nix. Något annat som är fullständigt nödvändigt för att hålla oss vid liv är energi, som vi får primärt från kolhydrater och fettsyror. Det är lätt att missa när man lever i en kultur som pratar om ”tomma kalorier” som om det vore djävulen, men det är meningen att det mesta vi äter bara ska användas för energi. Om någon uppfann ett piller där enbart de essentiella näringsämnena ingick, i den mängd de rekommenderas, så skulle vi fortfarande inte kunna leva på det, för det där med energi är faktiskt väldigt, väldigt viktigt.

Cancer och utseende

Lady Dahmer har skrivit ett inlägg om att folk tydligen tycker att det borde göras en barbiedocka utan hår så att flickor med cancer kan känna sig fina. Hon skriver i kommentarerna att man borde uppskatta att man är vid liv om man har cancer och i rubriken att utseendet borde vara långt ner på prioriteringslistan.

 

Å ena sidan så håller jag med om att det är konstigt om folk vill lägga fokus på allvarligt sjuka barns utseende. Å andra sidan så tycker jag att sättet hon formulerar sig på lägger fokuset på helt fel plats – nämligen hos personer med cancer.

 

Jag blir irriterad på att samhället i stort tycks hålla personer med vissa sjukdomar till en särskild standard. Att man har en sjukdom betyder ju inte att man slutar vara en människa, eller att man plötsligt inte påverkas av samhället man lever i. Det är orättvist att förvänta sig att människor med cancer bara ska vara glada för att de är vid liv och strunta helt i allt annat. Det är säkert många personer som får cancer och får helt andra prioriteringar än de hade innan dess eller struntar i allt annat än sin överlevnad. Men det är sannolikt en hel del personer som får cancer och fortfarande bryr sig om samma saker de brydde sig om när de var friska. Eller som inte är det minsta glada över att de är vid liv och istället är förbannade och ledsna över att de är sjuka. Eller som känner helt andra saker. Och tja, det är inget fel med det. Folk är olika.

 

Säkert finns det personer som får en allvarlig sjukdom och då helt struntar i sitt utseende. Men det finns säkert också personer som inte gör det och jag tycker det vore trevligt om vi kunde avstå från att säga att deras känslor eller prioriteringar är fel.

 

 

RSS 2.0